I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „#NaszaFlagaPL” (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin, zarejestrowana pod nr KRS: 0000094228. NIP: 712-01-67-025 (dalej „Organizator”).
 3. Celami konkursu są:
  • Promowanie obchodzenia świąt narodowych poprzez wywieszania polskiej flagi państwowej;
  • Edukowanie w zakresie zasad wywieszania polskiej flagi państwowej, historii barw narodowych i ich znaczenia.

II UCZESTNICY KONKURSU:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być np.: pojedyncza osoba, rodzina, grupa znajomych, szkoła.
 2. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zaangażowane w jego przygotowanie, czyli pracownicy i wolontariusze Organizatora oraz członkowie, ich rodzina, a także dzieci i młodzież pozostające pod opieką Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

III ZASADY, PRZBIEG KONKURSU, NAGRODA:

 1. Uczestnicy konkursu wykonują zdjęcie, na którym pokazują, jak obchodzą Setną Rocznicę Cudu nad Wisłą.
 2. Na zdjęciach koniecznie musi być widoczna polska flaga biało-czerwona. Zdjęcia bez flagi w barwach narodowych nie będą brały udziału w konkursie.
 3. Uczestnik/uczestnicy mają dowolność, jeżeli chodzi o treść zdjęcia.
 4. Niedopuszczalne są jednak zdjęcia o charakterze dyskryminującym, lub prezentujące treści powszechnie uznawane za obraźliwe i wulgarne. Takie zdjęcia nie będą brały udziału w konkursie.
 5. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie oraz zdjęcie konkursowe poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego (zdjęcie przesyłamy poprzez formularz podczas rejestracji). Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.naszaflaga.pl.
 6. W formularzu należy podać następujące informacje:
  1. imię
  2. nazwisko
  3. adres email
  4. kontaktowy
  5. należy również załączyć konkursowe zdjęcie
   Dodatkowo uczestnik, wyrażający chęć otrzymania pamiątkowych dyplomów, powinien podać:
  6. adres do wysyłki dyplomów (ulica i nr budynku/mieszkania, kod pocztowy oraz miejscowość)
  7. ilość dyplomów, jaką chce otrzymać.
 7. Zdjęcia do konkursu można przesyłać od 1 do 31 sierpnia 2020 r.
 8. Plik przesłanego zdjęcia powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika
 9. Uczestnik, który przesłał zdjęcie/wysłał wypełniony formularz zgłoszeniowy, otrzyma mailowo potwierdzenie przystąpienia do konkursu.
 10. Przesyłając zdjęcie do konkursu uczestnik potwierdza, że jest autorem zdjęcia i wyraża zgodę na jego publikację na stronie naszaflaga.pl oraz w mediach społecznościowych, a także, że posiada taką zgodę od innych osób, które ewentualnie znajdują się na zdjęciu.
 11. Organizator powoła komisję konkursową, która wyłoni jedno zwycięskie zdjęcie.
 12. W konkursie nagrodzone zostanie najciekawsze i najbardziej pomysłowe zdjęcie.
 13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 25 września 2020 r. na stronie www.naszaflaga.pl.
 14. Nagrodą w konkursie jest voucher na patriotyczny wyjazd na kwotę 1000 zł.
 15. Każdy uczestnik konkursu może również otrzymać pamiątkowy dyplom dla siebie/rodziny/klasy (warunek, w formularzu zgłoszeniowym do konkursu należy podać ilość dyplomów i adres do wysyłki).
 16. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Dyplomy dla uczestników wysyłane są bezpłatnie.

V ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD:

 1. Nagroda dla zwycięzcy zostanie przekazana przelewem na wskazany nr rachunku uczestnika.
 2. Zwycięzca powinien przesłać organizatorowi (mailowo) zdjęcie dokumentujące odbycie wyjazdu patriotycznego w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania nagrody.
 3. Dyplomy dla uczestników konkursu zostaną wysłane pocztą polską (do 30 września 2020 r.).
 4. Dyplomy zostaną wysłane tylko do uczestników, którzy wyrażą chęć ich otrzymania.

VI OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

 1. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem z udziału w Konkursie.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Grupę działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

VII REKLAMACJE:

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane pod numerem telefonu 512 440 046 (opłata wg cennika operatora) a także na adres: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin z dopiskiem „#NaszaFlagaPL” lub elektronicznie na adres email: kontakt@naszaflaga.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko osoby składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji oraz adres korespondencyjny lub mailowy do kontaktu.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi o jej rozstrzygnięciu osobę składającą reklamację pisemnie na adres korespondencyjny w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.naszaflaga.pl
 2. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
 3. Dane osobowe.
  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą na ul. Jezuickiej 4/9, 20-113 w Lublinie, KRS 0000094228.
  • W ramach konkursu przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail uczestnika, dane adresowe uczestnika (ulica i nr, kod pocztowy, miejscowość) w przypadku wyrażenia chęci otrzymania dyplomów.
  • Podanie danych osobowych przez Lidera ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia i przeprowadzenia Konkursu. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy organizatora konkursu: kontakt@naszaflaga.pl lub telefonicznie 512 440 046.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje organizator.